Var inte rädd

‹ tillbaka

Ett enkelt misstag vände pandemin i kaos

2020-12-22

Katastrofen COVID-19 har förmodligen sin upprinnelse i ett elementärt vetenskapligt felgrepp

Den 11 februari 2020 döpte WHO om det nya viruset från det vetenskapligt överenskomna namnet ”SARS CoV-2” till “COVID-19-viruset”. 

WHO gjorde detta därför att man ansåg ”att använda namnet SARS kan få oavsiktliga konsekvenser när det gäller att skapa onödig rädsla för vissa befolkningar, särskilt i Asien som drabbades värst av SARS-utbrottet 2003”.

Sedan dess har virus och sjukdom sammanblandats med följande konsekvenser:

  1. Alla som har testat positivt för viruset eller misstänks ha smittats av viruset är registrerade som smittade av sjukdomen COVID-19. 
  2. Varje dödsfall har klassificerats som COVID-19 om den döde har testat positivt för viruset eller ens misstänks ha smittats av viruset. 

WHO distribuerade nya format för dödsattester. Läkare över hela världen fick i uppdrag att kryssa i rutan “COVID-19” om de visste eller antog att det nya viruset på något sätt var inblandat eller närvarande i en sjukdom.

Det följande står på amerikanska dödsattester. En kopia på de svenska finns på Socialstyrelsens hemsida. ”Dödsfall i COVID-19 identifieras med hjälp av en ny ICD – 10-kod. När COVID-19 rapporteras som en dödsorsak - eller när den är listad som en "sannolik" eller "antagen" orsak - kodas dödsfallet som U07.1. Detta kan inkludera fall med eller utan laboratoriebekräftelse. ” 

(“COVID-19 deaths are identified using a new ICD–10 code. When COVID-19 is reported as a cause of death – or when it is listed as a “probable” or “presumed” cause — the death is coded as U07.1. This can include cases with or without laboratory confirmation.”)

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/index.htm 

För att inte "skapa onödig rädsla för vissa befolkningar" har WHO frångått sin egen vägledande princip, att "virus och de sjukdomar de orsakar ofta har olika namn." 

Såväl "fall av COVID-19" som "dödsfall från COVID-19" har därigenom nått oproportionerliga höjder.  Världen har satts i skräck. De åtgärder som vidtagits av myndigheterna har inte varit vetenskapligt motiverade utan blivit desperata åtgärder som drivits av rädsla och opportunism. 

Från WHO:s hemsida den 11 februari 2020


Namn på coronavirussjukdomen (COVID-19) och det virus som orsakar den 

Officiella namn har tillkännagivits för viruset som är ansvarigt för COVID-19 (tidigare känt som "nytt coronavirus 2019") och den sjukdom det orsakar. 

De officiella namnen är:

Sjukdom coronavirus-sjukdom (COVID-19) 

Virus allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 


Varför har viruset och sjukdomen olika namn? 

Virus och de sjukdomar de orsakar har ofta olika namn. Till exempel är HIV det virus som orsakar AIDS. Människor vet ofta namnet på en sjukdom, men inte namnet på det virus som orsakar den. Det finns olika processer och syften för namngivning av virus och sjukdomar. 

Virus namnges utifrån sin genetiska struktur för att underlätta utvecklingen av diagnostiska tester, vacciner och läkemedel. Virologer och det bredare vetenskapliga samfundet gör detta arbete, så virus namnges av International Committee on Taxonomy of Virus (ICTV). 

Sjukdomar namnges för att möjliggöra diskussion om sjukdomsförebyggande, spridning, överförbarhet, svårighetsgrad och behandling. Beredskap och respons hos mänskliga sjukdomar är WHO: s roll, så sjukdomar utses officiellt av WHO i International Classification of Diseases (ICD).

 ICTV tillkännagav ”allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” som namnet på det nya viruset den 11 februari 2020. Detta namn valdes eftersom viruset är genetiskt besläktat med det coronavirus som ansvarar för SARS-utbrottet 2003. Medan de är relaterade är de två virusen olika. 

WHO tillkännagav ”COVID-19” som namnet på denna nya sjukdom den 11 februari 2020, enligt riktlinjer som tidigare utvecklats med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). 

WHO och ICTV var i kommunikation om namnet på både viruset och sjukdomen. 


Vilket namn använder WHO för viruset? 

Ur ett riskkommunikationsperspektiv kan användningen av namnet SARS få oavsiktliga konsekvenser när det gäller att skapa onödig rädsla för vissa befolkningar, särskilt i Asien som drabbades värst av SARS-utbrottet 2003. 

Av den anledningen och andra har WHO börjat hänvisa till viruset som ”det virus som är ansvarigt för COVID-19” eller “COVID-19-viruset” när de kommunicerar med allmänheten. Ingen av dessa beteckningar är avsedda att ersätta det officiella namnet på viruset enligt ICTV.  Material som publicerades innan viruset officiellt namngavs uppdateras inte om det inte är nödvändigt för att undvika förvirring.

From WHO:s home page February 11, 2020


Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it

Official names have been announced for the virus responsible for COVID-19 (previously known as “2019 novel coronavirus”) and the disease it causes.  The official names are:

Disease coronavirus disease (COVID-19)

Virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)


Why do the virus and the disease have different names?  

Viruses, and the diseases they cause, often have different names.  For example, HIV is the virus that causes AIDS.  People often know the name of a disease, but not the name of the virus that causes it. 

There are different processes, and purposes, for naming viruses and diseases. 

Viruses are named based on their genetic structure to facilitate the development of diagnostic tests, vaccines and medicines. Virologists and the wider scientific community do this work, so viruses are named by the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV).   

Diseases are named to enable discussion on disease prevention, spread, transmissibility, severity and treatment. Human disease preparedness and response is WHO’s role, so diseases are officially named by WHO in the International Classification of Diseases (ICD).

ICTV announced “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” as the name of the new virus on 11 February 2020.  This name was chosen because the virus is genetically related to the coronavirus responsible for the SARS outbreak of 2003.  While related, the two viruses are different.   

WHO announced “COVID-19” as the name of this new disease on 11 February 2020, following guidelines previously developed with the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

WHO and ICTV were in communication about the naming of both the virus and the disease.


What name does WHO use for the virus?

From a risk communications perspective, using the name SARS can have unintended consequences in terms of creating unnecessary fear for some populations, especially in Asia which was worst affected by the SARS outbreak in 2003. 

For that reason and others, WHO has begun referring to the virus as “the virus responsible for COVID-19” or “the COVID-19 virus” when communicating with the public.  Neither of these designations are intended as replacements for the official name of the virus as agreed by the ICTV.

Material published before the virus was officially named will not be updated unless necessary in order to avoid confusion. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it