Var inte rädd

‹ tillbaka

Dödsfall av covid är "otroligt sällsynta" bland barn, Nature, 15 juli 2021

3 november 2021

Studier visar att den totala risken för dödsfall eller allvarlig sjukdom från covid-19 är mycket låg hos barn.

En omfattande analys av sjukhusinläggningar och rapporterade dödsfall över hela England tyder på att COVID-19 medför en lägre risk att dö eller kräva intensivvård bland barn och ungdomar än vad man tidigare trott...

I en serie studier gick  ett team av forskare igenom alla sjukhusinläggningar och dödsfall som rapporterats för personer yngre än 18 år i England. Studierna fann att covid-19 orsakade 25 dödsfall i den åldersgruppen mellan mars 2020 och februari 2021.

Ungefär hälften av dessa dödsfall var hos individer med en underliggande komplex funktionsnedsättning med höga vårdbehov, såsom sondmatning eller hjälp med andning.

I en av studierna letade forskarna upp publicerade redogörelser av  covid-19 hos barn och ungdomar och analyserade slutligen data från 57 studier och 19 länder. De analyserade sedan riskfaktorer för allvarlig sjukdom och död från data.

I de andra två studierna  fokuserade forskarna på England och analyserade rikstäckande data om intensivvårdsinläggningar och dödsfall bland personer under 18 år.

Av 3 105 dödsfall av alla orsaker mellan mars 2020 och februari 2021 bland de cirka 12 miljoner människor under 18 år i England, var 25 hänförliga till covid-19 – en andel på cirka 2 för varje miljon människor i denna åldersgrupp. Ingen hade astma eller typ-1-diabetes, noterar författarna, och ungefär hälften hade tillstånd som satte dem i en högre risk än friska barn att dö av någon orsak.

Sammantaget kan de ovanligt omfattande studierna ge viss tröst till föräldrar som har skyddat barn som de trodde kunde vara sårbara för allvarliga komplikationer från covid-19. "Det finns en allmän känsla bland barnläkare att förmodligen alltför många barn var skyddade under den första vågen av pandemin," sa Russell Viner, som studerar ungdomars hälsa vid University College London, till reportrar.

I vissa fall kan dessa ansträngningar ha gjort mer skada än nytta, tillade Elizabeth Whittaker, en specialist på infektionssjukdomar vid Imperial College London. "Skyddsåtgärderna läcker” sa hon. "Skyddsåtgärderna har inte varit perfekta och har förmodligen orsakat mer stress och oro för familjer än nytta."

Källor: Källa 1Källa 2.

I dessa studier uppskattades det att viruset orsakade 50 procent av covid-19-dödsfallen. Detta är förmodligen en överskattning. Amerikanska CDC räknar med att andelen covid-19-dödsfall som kan antas orsakas huvudsakligen av viruset och inte en annan sjukdom är 6 procent. Läs mer

Men även med den högre uppskattningen att viruset direkt orsakade hälften av alla COVID-19 dödsfall blir resultatet att 99,9999 procent av ungdomarna under 18 år inte dör av viruset SARS-CoV-2.  Siffran för 4 till 11 åringar är förmodligen ännu lägre.

"COVID dödar sällan barn, även jämfört med influensa, mot vilken många barn redan är vaccinerade. Våra data visar att dödligheten av covid-19 liknar influensa, eller är mindre, hos barn medan den är motsatsen hos vuxna.” Från: Barns dödlighet i covid-19 jämfört med alla dödsfall och andra relevanta dödsorsaker: epidemiologisk information för beslutsfattande av föräldrar, lärare, kliniker och beslutsfattare, S. Bhopal, J. Bagaria och R. Bhopal Folkhälsan. 2020 aug; 185: 19–20.

Källor: Källa 3, Källa 4

Det finns ännu ingen forskning som motsäger ovanstående siffror.

Utan vaccination är 99,9999 procent av barnen skyddade från att dö i Covid, vilket är det som verkligen räknas. Mer om detta här.

Jämför detta med de redan publicerade, fortfarande okända och framtida negativa effekterna av vaccinerna. Och glöm då inte att Pfizer själva ärligt nog skriver att ytterligare biverkningar, av vilka några kan vara allvarliga, kan komma att uppmärksammas vid mer utbredd användning av Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinet. Mer information.